ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Aρνητική εικόνα στην κατασκευή κατοικιών συνεχίζεται και στους πρώτους μήνες του 2015, καθώς τον Ιανουάριο του 2015 ολοκληρώθηκαν σε όλη την Ελλάδα μόλις 580 νέες οικιστικές μονάδες, έναντι 736 τον Ιανουάριο 2014, όπως αναφέρει η Alpha Bank στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων,

Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η επιβράδυνση του ρυθμού μειώσεως των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Ειδικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2015 κατά 3,6% σε ονομαστικές τιμές και σε ετήσια βάση, έναντι σημαντικής μειώσεως κατά 9,3% στο πρώτο τρίμηνο 2014. Από την αρχή της οικονομικής κρίσεως μέχρι το πρώτο τρίμηνο 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 38,3%. Η μείωση των τιμών των οικιστικών ακινήτων αντανακλά την επίπτωση των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων που οδήγησε σε περαιτέρω περιορισμό της ζητήσεως και στον μεγάλο αριθμό προσφερομένων κατοικιών.

Οι αρνητικές πιέσεις στην αγορά κατοικιών εκδηλώνονται επίσης με τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών επί των οικιστικών ακινήτων, με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος, σχηματίσθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο στο πρώτο τρίμηνο του 2015 με μόλις 3,2 χιλ. συναλλαγές σημειώνοντας μείωση κατά 23,9%, σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά 59,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Ας σημειωθεί ότι οι εν λόγω συναλλαγές είχαν φθάσει τις 148,1 χιλ. το 2007 και 116,0 χιλ. το 2008, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και κατόπιν της αβεβαιότητας, στις 31,0 χιλ. το 2012, στις 24,4 χιλ. το 2013 και τις 17,0 χιλ. το 2014.

Εξελίξεις στην Αγορά Κατοικίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, συνεχίζονται οι πιέσεις στις εμπορικές αξίες, στις τιμές και στα μισθώματα τόσο των οικιστικών, όσο και των επαγγελματικών ακινήτων με χαμηλότερο, πάντως, ρυθμό. Γενικά, από τις αρχές του 2013 παρατηρείται τάση αποκλιμάκωση του αρνητικού ρυθμού των τιμών των κατοικιών. Εντούτοις, η νέα μείωση των τιμών των οικιστικών ακινήτων στο πρώτο τρίμηνο 2015 δεν είναι αμελητέα, δεδομένου ότι οι αξίες τους είναι υποτιμημένες, έναντι της τιμής ισορροπίας τους. Σημειώνεται, πάντως, ότι στην περίοδο 2000-2008 οι τιμές των οικιστικών ακινήτων είχαν αυξηθεί κατά 90,0%, ενώ στην ίδια περίοδο η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ ανήλθε στο 71,1%, καταδεικνύοντας έτσι τον βαθμό υπερτίμησης των αξιών των οικιστικών ακινήτων στην εν λόγω χρονική περίοδο.

Η αγορά ακινήτων έχει επηρεασθεί αρνητικά από το τέλος του 2014, εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω των πολιτικών εξελίξεων και στη συνέχεια της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζονται από τις επιχειρηματικές προσδοκίες στην «Κατασκευή Κατοικιών» του ΙΟΒΕ, οι οποίες στο πρώτο τετράμηνο το 2015 περιορίσθηκαν, σε μέσο όρο, στις 27,9 μονάδες από τις 57,4 μονάδες του πρώτου τετραμήνου του 2014.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή παρατηρούμε ότι η υποχώρηση των τιμών στην περίοδο 2008 – 1ο 3μηνο 2015, ήταν εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, στα οποία οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν σωρευτικά κατά 39,8% και 42,2% αντίστοιχα, έναντι των άλλων μεγάλων πόλεων (-36,0%) και λοιπών, κυρίως εξοχικών, περιοχών (-33,6%). Αξίζει εδώ να

σημειωθεί ότι από το 2014 αρχίζει να καταγράφεται ενδιαφέρον για κατοικίες μικρότερου εμβαδού, μικρής ή μεσαίας αξίας, σε μεσαίου κόστους περιοχές, που θεωρούνται εναλλακτικές μορφές αποταμιεύσεως για τα νοικοκυριά.

Αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών των διαμερισμάτων κατά παλαιότητα δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση δεδομένου ότι από το 2008 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι τιμές των νέων (έως 5 ετών) διαμερισμάτων μειώθηκαν συνολικά κατά 35,0%, έναντι μείωσης κατά 35,9% των παλαιών (άνω των 5 ετών).

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η μέση περίοδος αναμονής των προς πώληση κατοικιών εκτιμάται ότι έφθασε το 2014 το ένα έτος, έναντι πέντε μήνες το 2009, ενώ υπολογίζεται ότι η έκπτωση επί της αρχικής τιμής ήταν, κατά μέσο όρο, περί 25% το 2014, έναντι 12,6% το 2009.

Σχετικά με τα ενοίκια των κατοικιών, παρατηρείται ότι, ενώ στην περίοδο 2000-2011 αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 42,9%, από το 2012 αρχίζουν να μειώνονται, με τη μείωσή τους να λαμβάνει εντονότερο ρυθμό το 2013. Ειδικότερα, η μείωση των ενοικίων των οικιστικών ακίνητων υποχώρησε κατά 2,1% το 2012, στη συνέχεια επιταχύνθηκε ο αρνητικός ρυθμός τους το 2013 κατά 6,8% και ύστερα διευρύνθηκε περαιτέρω κατά 7,7% το 2014.

Ωστόσο, στο 3ο 3μηνο και 4ο 3μηνο του 2014 σημειώνεται βραδύτερος ρυθμός μείωσης των ενοικίων σε 6,6% και 6,2 και ακόμα μικρότερος κατά 5,0% στο πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι πτώσης κατά 9,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2014.

Η πορεία των τιμών των οικιστικών μονάδων και των ενοικίων δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αξιόλογη απόκλιση, εξακολουθούν όμως να κινούνται κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο τους, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά κατοικίας είναι υποτιμημένη και άρα προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων στην αγορά κατοικίας.

Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων, παρουσίασε εκτενή συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια. Τη μεγαλύτερη πτώση των τιμών υπέστησαν τα συνοικιακά εμπορικά ακίνητα και τα λιγότερο πλεονεκτικά γραφεία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι αγοραίες αξίες των γραφείων, υψηλών προδιαγραφών σε πλεονεκτικές περιοχές,

Mειώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) κατά 6,9%, σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά 11,7% του πρώτου εξαμήνου του 2013. Σωρευτικά οι τιμές των γραφείων μειώθηκαν κατά 30,2% στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 έναντι του 2010. Ανάλογη ήταν και η πτώση των τιμών των καταστημάτων, που περιορίσθηκαν κατά 9,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι μικρότερης υποχώρησης στο πρώτο εξάμηνο του 2013 (-4,6%), ενώ σωρευτικά από το 2010 οι τιμές τους έχουν μειωθεί κατά 27,6%. Μειώθηκαν ως εκ τούτου και οι μισθωτικές αξίες κατά 10,7% των γραφείων (1ο 6μηνο 2013: -6,5%) και κατά 9,5% των καταστημάτων (1ο 6μηνο 2014: -10,1%).

Πιο ευνοϊκές προσδοκίες διαφαίνονται στον κλάδο δεδομένου ότι αυξάνεται η ζήτηση από το εξωτερικό για αγορές ακινήτων εισοδήματος και παραθεριστικής ή εξοχικής κατοικίας, καθώς η εισροή κεφαλαίων για αγορά των ως άνω ακινήτων ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο 2015 σε € 44,0 εκατ. έναντι 30 περίπου εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ συνολικά το 2014 εισέρευσαν για τον σκοπό αυτό € 250 εκατ. έναντι 167,8 το 2013.

Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και των συνθηκών χρηματοδότησης και τις θετικές προοπτικές για την οικονομία γενικότερα. Συνεπώς, η αυξημένη αβεβαιότητα εκτιμάται ότι μπορεί να δυσχεράνει την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων μέχρι τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο 2015.

real estate ζήτηση ακινήτων από εξωτερικό κατερίνη Πιερία
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ